Legal

Gebruiksvoorwaarden

Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) stelt op deze internetsite informatie voor met betrekking tot haar organisatie, haar werkterrein en de materies waarvoor zij bevoegd is. 

De gebruiker aanvaardt dat elke toegang tot de website van Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) geschiedt op zijn eigen verantwoordelijkheid. Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden op om het even welk ogenblik te wijzigen door een nieuwe versie op de website te plaatsen. 

Door gebruik te maken van deze website verbindt de gebruiker er zich toe de gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. De gebruiker verbindt er zich meer in het bijzonder toe :

De verstrekte informatie niet wederrechtelijk te gebruiken.

Geen gebruik te maken van de website waardoor deze wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, of op welke wijze ook minder efficiënt wordt gemaakt.

De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

De website niet te gebruiken op een zodanige wijze dat er een inbreuk wordt gepleegd op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.

Disclaimer

Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) stelt alles in het werk opdat de op de website ter beschikking gestelde informatie volledig, correct en up-to-date zou zijn. Door de snelle evolutie van de behandelde materie is het echter altijd mogelijk dat gegevens achterhaald zijn. Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van beslissingen of handelingen, genomen op basis van onjuiste, niet-geactualiseerde of onvolledige gegevens van de website, af. 

De toepasbaarheid van de gegevens is altijd afhankelijk van de specifieke aard van een casus. De op deze site meegedeelde informatie is geen juridisch of professioneel advies. Informatie vervangt geen advies of bijstand in concrete gevallen. De bezoeker van de website blijft dan ook volledig aansprakelijk voor de keuze van de door hem geraadpleegde gegevens en voor de gevolgen van het gebruik dat hij maakt van de gegevens. Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade ten gevolge van het gebruik van de website af. 

Lybover RECYCLING (BULK .ID bv)wijst elke aansprakelijkheid voor directe, indirecte en/of toevallige schade voortvloeiend uit de verwijzingen naar andere sites of uit de verbinding ermee af. Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s geen zeggenschap en is in geen enkel geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het enkele feit van het plaatsen van links door Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze website of webpagina’s. 

De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eventueel user ID en paswoord. Bijgevolg wordt aangeraden het paswoord niet aan derden mee te delen. 

Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) kan niet garanderen dat de site niet onderhevig is aan onderbrekingen of technische storingen.

Auteursrechten

Deze internetsite, de logo’s en andere elementen van deze site zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel van of geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze ook is verboden zonder de uitdrukkelijke en voorafgaandelijke toelating van Lybover RECYCLING (BULK .ID bv). Elke gehele of gedeeltelijke reproductie, presentatie, aanpassing, verdeling of gebruik voor commerciële doeleinden van informatie en logo’s is verboden. Inbreuken op het auteursrecht kunnen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden. 

De geschreven en voorafgaande toelating van Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) is noodzakelijk om in een andere site een hyperlink naar de site van Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) in te voegen.

Privacy

Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) kan de door haar verkregen persoonsgegevens overeenkomstig de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer verwerken.

De betrokkene die zijn identiteit bewijst heeft het recht om, door middel van een tot de verantwoordelijke gericht schriftelijk gedagtekend en ondertekend verzoek, te vragen de hem betreffende gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Dit verzoek kan worden gedaan als de gegevens feitelijk onjuist zijn, voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met de wet worden verwerkt. Het verzoek zal, wanneer het gegrond wordt bevonden, zo spoedig mogelijk worden opgevolgd. Eventuele wijzigingen zullen, voor zover als nodig, zo spoedig mogelijk aan derden worden doorgegeven.

Cookies

Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) maakt gebruik van cookies. Dit zijn minibestanden die worden bewaard op de harde schijf van de gebruiker, niet op die van Lybover RECYCLING (BULK .ID bv). Zij laten ons toe om u, in functie van uw belangstelling, informatie te bezorgen. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar kunnen het gebruik van de website vergemakkelijken.

Voor logistieke gegevens

De gebruiker is zich bewust van het feit dat internet een niet perfect beveiligd medium is en dat een volledige privacy niet kan worden gegarandeerd. Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor eventuele schade die de gebruiker van de site lijdt ingevolge het inbrengen van vertrouwelijke of gevoelige informatie.

Bij mail

De aandacht van de correspondent wordt gevestigd op het feit dat Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) de door hem op vrijwillige basis meegedeelde persoonsgegevens kan opslaan in een bestand. Door het verzenden van een e-mail geeft de bezoeker aan Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) de toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand met het oog op geautomatiseerde gebruikersprofilering, marktonderzoek en direct mail. Vrijwillig meegedeelde gegevens kunnen worden meegedeeld aan met Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) contractueel verbonden ondernemingen. 

De bezoeker heeft het recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Hij heeft het recht om zich kosteloos te verzetten tegen verwerking van zijn gegevens. De vraag tot inzage, correctie of verzet wordt gericht aan Lybover RECYCLING (BULK .ID bv).

Belgisch recht en de Belgische rechtbanken

De rechtsverhoudingen tussen Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) en de gebruiker van de website worden volledig beheerst door het Belgisch recht.  Voor elke eventuele betwisting tussen Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) en de gebruiker van de site zijn uitsluitend de rechtbanken van Kortrijk bevoegd.  Op betwistingen zal uitsluitend het Belgisch recht worden toegepast.

Uitgever

Lybover RECYCLING (BULK .ID bv) • OUDE KASSEI 16 • 8791 WAREGEM – België
tel: +32 (0) 56/71 53 85
e-mail: info@lyboverrecycling.com

© 2017 Lybover RECYCLING (BULK .ID bv), alle rechten voorbehouden.